روزنامه و مجله نوشت‌ها

در این صفحه پی دی اف صفحات روزنامه ها و مجلاتی که مطالبم در آنها چاپ شده است را می‎‌گذارم. تعدادی را در سایت قرار داده ام ، اما تعدادی دیگر- که در نت موجود نیستند- را به زودی اسکن می گیرم و در اینجا قرار می دهم. مطالب باقی مانده از سال 1381 در روزنامه های جام جم ، همشهری، شرق و مجلات هابیل و راه و کتاب ماه علوم اجتماعی چاپ شده اند.

منور الفکر ها : گزارشی از همایش دین و مدرنیته 2 . روزنامه ی ایران - 19شهریور 1386

-چگونه فلسفه بخوانیم؟ : ترجمه ای دربارۀ چگونگی مطالعۀ فلسفه(HTML). روزنامه ی ایران-12 اسفند 1386

چه کسی از مطالعات علم می ترسد؟ : ترجمۀ  یادداشتی از فولر(HTML) ،روزنامه ی ایران- 23 مهر1387

از توریست به زائر: یا تاریخچه جامعه شناسی در ایران، کتاب ماه علوم اجتماعی، آبان و آذر 1390. شماره‌ی 44 و 45 (صص. 26-29)

رویاهای سرزمین من، دوماه‌نامه‌ی هابیل، سال 1389، شماره‌ی 5، (صص. 28-30)